Facebook Instagram

 

1. SÕIDUKI ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

1.1. Rendileandja annab Rentnikule Sõiduki üle kokkulepitud ajal ja kokkulepitud kohas, heas töökorras. Rentnik kontrollib Sõidukit ja teatab Rendileandjale Sõiduki võimalikest nähtavatest vigadest koheselt, mis märgitakse lepingule.

1.2. Sõidukil on Eesti piires vaba kilometraaz. Eestist väljapoole sõites (rendileandjaga kokkuleppeliselt) kehtib kilometraaz 500 km/päev. Selle ületamisel kehtib lisatasu 0,11 eur/km, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.3. Rentnik tagastab Sõiduki kokkulepitud ajal ja kohas, samas seisukorras ja kompektsuses, milles ta selle sai, arvestades normaalset kulumist (Sõidukite loomuliku kulumise juhend). Kütus ei sisaldu rendihinnas. Lepingus märgitud kogusest väiksema kütusekogusega auto tagastamisel on rentnik kohustatud tasuma puudu oleva kütuse eest 1,5 kordse hetkel kehtiva turuhinna.

1.4. Kui Sõiduki tagastamine hilineb siis rentnik teeb kõik endast oleneva, et sellest aegsasti teatada, kuid mitte hiljem, kui lepingus olev tagastusaeg. Sõiduki tagastamata ja/või Lepingu pikendamata jätmisel lisandub 2,5 kordne rendipäeva maksumus iga 1 päeva (24 tunni) kohta vastavalt. Hilinenud päeva arvestus arvestatakse iga hilinenud/pikendamata jäetud päeva alustamisel hilinemisel rohkem, kui 19 min.

1.5. Kokku lepitud hilinemise puhul arvestatakse iga alustatud hilinenud tunni eest 1,60 EUR(koos k/m-ga), mille tasumine toimub hiljemalt sõiduki tagastamisel.

2. ARVELDUSED

2.1. Rentnik tasub ettemaksuna Rendileandjale kokkulepitud renditasu ja pandi (nõudmisel) enne Sõiduki üleandmist (Lepingu pikendamisel enne esialgse tagastusaja kättejõudmist). Lõplik panditasu tasaarveldus toimub Sõiduki tagastamisel ja ülevaatusel, kus võimalike probleemide korral lepitakse kokku summa ja tasumisviis.

2.2. Kui Rentnik hilineb mõne lepingujärgse summa maksmisega, lisandub iga viivitatud päeva eest Rendileandjale 0,25% tähtaegselt maksmata summast. Viivist arvestatakse vastavale maksmispäevale järgnevast päevast kuni tegeliku maksmise päevani (kaasa arvatud).

2.3. Kui isik või organisatsioon, kes on märgitud maksjana, ei maksa renditasu või ei täida muid tema vastu Lepingu või seaduse alusel esitatud nõudeid, vastutab renditasu ja selliste nõuete eest isik, kes on alla kirjutanud Lepingule. Esialgne puudujääv summa, kui selline peaks tekkima, arvestatakse maha pandi tasust .

3. RENTNIKU KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1. Rentnik kasutab Sõidukit ainult Lepingus kokkulepitud riikides ning vastavalt Sõiduki valmistajatehase kasutusjuhendile.

3.2. Rentnik varustab Sõidukit omal kulul rendiperioodil kütuse, vajadusel ka õli, jahutusvedeliku ja aknapesuvedelikuga. Valesti tangitud kütusest tekkinud kahju korvab rentnik.

3.3. Rentnik on kohustatud hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult ja informeerima rendileandjat tekkinud vigadest esimesel võimalusel ja kõrvaldama tekkinud vead või tagastama sõiduki. Tehnilise rikke korral katkestama sõitmise vea kõrvaldamiseni. Sõiduki sõidukõlbmatuks muutumisel välismaal kohustub rentnik Sõiduki transportima Eesti piirini omal kulul.

3.4. Rentnik kohustub mitte andma Sõiduki juhtimist üle kolmandale isikule, v.a. lisajuhile, kes on rendilepingusse märgitud, olles ise sõidukis.

3.5. Rentnik kohustub Sõidukit mitte kasutama autospordiks, sõiduks jäärajal, pukseerimiseks või muul eesmärgil, mis ei vasta sõiduki otsesele otstarbele.

3.6 Rentnik kohustub sõidukit mitte juhtima vastavat juhtimisõigust omamata, joobes, väsinuna ega ravimite mõju all.

3.7. Rentnik kohustub mitte suitsetama ja mitte lubama teisi suitsetada Sõidukis.

3.8. Rentnik kohustub järgima liikluseeskirju, vastasel juhul aga tasuma kõik Sõidukiga seotud trahvid, mis esitatakse aja kohta,millal Sõiduk oli Rentniku kasutuses. Juhul kui trahv esitatakse eelpoolnimetatud aja kohta peale lõpparve tasumist, on rendileandjal nõuda trahvisumma sisse Rentnikult.

3.9. Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest või mistahes tekkinud kahju tekkimisel on rentnik kohustatud esimesel võimalusel informeerima rendileandjat. Rentnik kannab kahjud ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutus).

3.10. Rentnik vastutab täielikult kõikide sõidukist kadunud, vigastatud või purunenud detailide või lisavarustuse eest.

3.11. Rentniku poolt sõiduki hülgamisel tasub Rentnik rendileandjale leppetrahvi Sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.

3.12. Kahju tekkimise juhtumist Rendileandja teavitamata jätmisel tasub rentnik rendileandjale kahju eelse seisundi taastamise kolmekordse hüvitise.

3.13. Rentnik kohustub rendileandjale tasuma kõik kulutused, mis tekivad seoses tema poolt rendilepingu täitmata jätmisega.

4. RENDILEANDJA VASTUTUS

4.1. Rendileandja vastutab Sõiduki kindlustamise eest liikluskindlustusega. Liikluskindlustuse tasu sisaldub rendihinnas. Väljaspool rendiperioodi hoiab Rendileandja Sõiduki töökorras ja teostab Sõiduki korralised hooldused.

4.2. Rendileandja ei vastuta Sõiduki rikkest tuleneva kulu, kahju ega saamata jäänud tulu eest.

4.3. Rendileandja kohustub rikke korral varustama klienti teise sõidukiga vaba sõiduki olemasolul.

5. TOIMIMINE RIKKE, ÕNNETUSE VÕI VARGUSE KORRAL

5.1. Rentnik informeerib Rendileandjat koheselt Sõiduki rikkest, vargusest, röövist, õnnetusest või muust sündmusest, mis seab ohtu Rendileandja vara ja täidab Rendileandja korraldusi, muuhulgas koostab õnnetuse puhul koheselt avariiskeemi.

5.2. Rentnik informeerib koheselt politseid Sõiduki vargusest, röövist ja õnnetusest ja esindab suhtes politseiga Rendileandja huve, kuni Rendileandja vabastab Rentniku sellest kohustusest.

5.3. Varguse puhul on Rentnik kohustatud esitama Rendileandjale kõik tema kasutuses olnud Sõiduki võtmed ja dokumendid.

6. LEPINGU KEHTIVUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

6.1. Leping jõustub allakirjutamisest ja lõpeb Lepingu tingimuste nõuetekohasel täitmisel kõigi osapoolte poolt.

6.2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema poole nõusolekul, mille kohta vormistatakse kirjalik Lepingu muutmise kokkulepe.

6.3. Rendileandjal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui ilmneb, et Rentnik ei täida või ei suuda täita Lepingu tingimusi, kahjustab Sõidukit või Rendileandjat, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid või seab ohtu enda või teiste isikute turvalisuse.

6.4. Poolte vahelised lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel, selle ebaõnnestumisel aga Harju Maakohtus.

 

Viimati muudetud/kehtivad alates 03.2020